بزودی!

قبلا عضو ایران پلنر بوده ام!

به ما بپیوندید!

بازیابی کلمه عبور

بروز خطا

نام کاربری یا کلمه عبور اشتباه می باشد.

خوش آمدی!

از اینکه به خانواده بزرگ ایران پلنر پیوستید خوشحالیم!

عضویت شما با موفقیت صورت پذیرفت.

ایمیل فعال سازی به ارسال شد.

بروز مشکل

اطلاعات وارد شده را مجددا بررسی نمایید.

تالاب انزلی
تالاب انزلی

تالاب انزلی

نوع جاذبه: طبیعی
درجه سختی: آسان
طول بازدید: 90 دقیقه
هزینه ورودی: 35,000 تومان

سفرهای من

ساخت سفر جدید

مثال: سفر
Notice: Undefined variable: city_name in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/itn.php on line 28
بهار 1397

افزودن به سفرهای گذشته

سفرهای من

بازگشت

درباره تالاب انزلی

یکی از پرآب ترین و مرطوب ترین تالاب های ایران که زیبایی فوق العاده اش را مدیون لاله مردابی است.

به جنوب شرقی انزلی می رویم. به معروف ترین تالاب کشور تا بتوانیم از زیبایی آن لذت هر چه بیشتری ببریم. این تالاب از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ درﯾﺎی ﺧﺰر، از ﺷﺮق ﺑﻪ ﭘﯿﺮ ﺑﺎزار، از ﻏﺮب ﺑﻪ ﮐﭙﻮرﭼﺎل و آﺑﮑﻨﺎر، از ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا و ﻗﺴﻤﺘﯽ از رﺷﺖ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮔﺮدد. همچنین از ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﻮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ تشکیل شده است. ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﯽ را ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﺮﻗﯽ، ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ را ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺮﮐﺰی، ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ را ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻏﺮﺑﯽ و ﺟﻨﻮب ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ را ﺳﯿﺎه ﮐﯿﺸﻢ تشکیل می دهد.

اگر درباره تاریخ آن دنبال اطلاعات بگردیم، در می یابیم که از ﻧﻈﺮ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ اواﺧﺮ ﭘﻠﯿﻮﺳﻦ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻮﻟﺌﻮﺳﻦ ﻣﯽرﺳﺪ. در اواﺧﺮ ﭘﻠﯿﻮﺳﺘﻮﺳﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه درﻫﻮﻟﺌﻮﺳﻦ وﺟﻮد ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ و ﺑﺎد ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ – ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد زﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ باعث شد که  ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده بیاید. ﺳﻄﺢ زﯾﺮﯾﻦ آن را رﺳﻮﺑﺎت دﻟﺘﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اند ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﺷﺪه ای از ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎی ﻣﺎزﻧﺪران است.

بد نیست بدانیم که در این تالاب ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻏﻮﻃﻪ ور، ﺷﻨﺎور و ﺣﺎﺷﯿﻪ ای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮند. گیاهات غوطه ور مثل ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ آﺑﺰی ، ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ، ﮔﻮﺷﺎب ﺷﺎﻧﻪ ای ، واﻟﯿﺲ ﻧﺮﯾﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه، ﻫﯿﺪری ﻻورﺗﯿﺴﯿﻼﺗﺎ(ﻫﺰارﺑﺮگ)، ﺳﺮاﺗﻮﻓﯿﻠﻮم ﺷﻨﺎور، ﻣﯿﺮﯾﻮﻓﯿﻠﻮم، ﻧﺎﺟﺲ ﻣﯿﻨﻮر. گیاهان شناور مثل اوﺗﯿﮑﻮﻻرﯾﺎ، ﺳﺎﻟﻮﯾﻦ ، ﻫﯿﺪروﮐﺎرﯾﺲ(زﯾﻮرآب)، ﻋﺪﺳﮏ ﺳﺮﻧﯿﺰه ای، ﻋﺪﺳﮏ آﺑﯽ ﭼﻨﺪ رﯾﺸﻪ ای ، ﺗﺮاﭘﺎ، ﻣﺮﯾﻢ آﺑﯽ، ﻋﻠﻒ ﻫﻔﺖ ﭘﻬﻦ ﻋﻠﻒ ﻫﻔﺖ ﺑﻨﺪ دورگ، ﭘﻮﺗﺎﻣﻮژﺗﻮن، اﺳﭙﯿﺮودﻻ، ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ آﺑﯽ، ﻻﻟﻪ ﻣﺮداب و گیاهان حاشیه ای مثل ﻟﻮﺋﯽ ﭘﻬﻦ، اﺳﭙﺮﻏﺎن، ﺳﻐﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ، ﻧﯽ،ﺳﯿﺮﭘﻮس. که البته اصلیترین گیاه و شاید زیباترین آن لاله مردابی است. این لاله که که برگهایش صورتی و تخمدان ها و پرچم درون آن زرد رنگ است به نمادی برای این تالاب تبدیل شده است.

جانوران این تالاب هم عبارتند از: پرندگانی چون ﺣﻮاﺻﯿﻞ ﻫﺎ، واﮔﺮت ﻫﺎ. اردک ﺳﺎﻧﺎن ، ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ ﺳﺎﻧﺎن ﮐﺸﯿﻢ ﺑﺰرگ ، ﮐﺸﯿﻢ ﺳﯿﺎه ﮔﺮدن، ﯾﻠﻮه ﮐﻮﭼﮏ، ﮐﺎﮐﺎﯾﯽ و اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﯽ از ﻗﺒﯿﻞ: ﺳﻮف ، ﺳﯿﻢ ،اردک ﻣﺎﻫﯽ ،ﮐﻠﻤﻪ، ﺳﻔﯿﺪ،ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺎش،ﮐﭙﻮر،ﺳﯿﺎه ﮐﻮﻟﯽ، ﻻی ﻣﺎﻫﯽ، ﺷﺎﮐﻮﻟﯽ.

پاییز بهترین زمان پرنده نگری در این تالاب است.

هنگام سفر به انزلی، دیدن این تالاب منحصر به فرد را از دست ندهید.

برنامه سفرهای مرتبط با تالاب انزلی

برنامه سفر قزوین به تبریز

برنامه سفر قزوین به تبریز

5 روز
19 مکان برای دیدن
نوع مسیر: جاده ای
درجه سختی: آسان
برنامه سفر اردبیل به زنجان

برنامه سفر اردبیل به زنجان

4 روز
15 مکان برای دیدن
نوع مسیر: جاده ای
درجه سختی: آسان
برنامه سفر رشت به تبریز

برنامه سفر رشت به تبریز

4 روز
15 مکان برای دیدن
نوع مسیر: جاده ای
درجه سختی: آسان
برنامه سفر رشت به تبریز

برنامه سفر رشت به تبریز

4 روز
15 مکان برای دیدن
نوع مسیر: جاده ای
درجه سختی: آسان
برنامه سفر زنجان به رشت

برنامه سفر زنجان به رشت

3 روز
10 مکان برای دیدن
نوع مسیر: جاده ای
درجه سختی: آسان
برنامه سفر تهران به اردبیل

برنامه سفر تهران به اردبیل

4 روز
15 مکان برای دیدن
نوع مسیر: جاده ای
درجه سختی: آسان
برنامه سفر تهران به اردبیل

برنامه سفر تهران به اردبیل

3 روز
13 مکان برای دیدن
نوع مسیر: جاده ای
درجه سختی: آسان
برنامه سفر سنندج به رشت

برنامه سفر سنندج به رشت

4 روز
13 مکان برای دیدن
نوع مسیر: جاده ای
درجه سختی: آسان
برنامه سفر زنجان به رشت

برنامه سفر زنجان به رشت

3 روز
10 مکان برای دیدن
نوع مسیر: جاده ای
درجه سختی: آسان
برنامه سفر اردبیل به قم

برنامه سفر اردبیل به قم

5 روز
19 مکان برای دیدن
نوع مسیر: جاده ای
درجه سختی: آسان
برنامه سفر قزوین به رشت

برنامه سفر قزوین به رشت

3 روز
14 مکان برای دیدن
نوع مسیر: جاده ای
درجه سختی: آسان
برنامه سفر کرج به رشت

برنامه سفر کرج به رشت

5 روز
25 مکان برای دیدن
نوع مسیر: جاده ای
درجه سختی: آسان
برنامه سفر کرج به رشت

برنامه سفر کرج به رشت

3 روز
16 مکان برای دیدن
نوع مسیر: جاده ای
درجه سختی: آسان
برنامه سفر تهران به رشت

برنامه سفر تهران به رشت

4 روز
18 مکان برای دیدن
نوع مسیر: جاده ای
درجه سختی: آسان
برنامه سفر رشت به بندر انزلی

برنامه سفر رشت به بندر انزلی

1 روز
6 مکان برای دیدن
نوع مسیر: جاده ای
درجه سختی: آسان
تجربه یا سوالات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.
نمایش نظرات: