Warning: include_once(function.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/blog-full.php on line 12

Warning: include_once(): Failed opening 'function.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/blog-full.php on line 12

Warning: include_once(function-adv.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/blog-full.php on line 13

Warning: include_once(): Failed opening 'function-adv.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/blog-full.php on line 13

Warning: include_once(lang/lang.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/blog-full.php on line 14

Warning: include_once(): Failed opening 'lang/lang.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/blog-full.php on line 14

Warning: include_once(metatag.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/blog-full.php on line 573

Warning: include_once(): Failed opening 'metatag.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/blog-full.php on line 573

Warning: include_once(header.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/blog-full.php on line 574

Warning: include_once(): Failed opening 'header.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/blog-full.php on line 574

Warning: include_once(canvas.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/blog-full.php on line 648

Warning: include_once(): Failed opening 'canvas.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/blog-full.php on line 648

Warning: include_once(nav.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/blog-full.php on line 650

Warning: include_once(): Failed opening 'nav.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/blog-full.php on line 650
روز برفی به قلم ناصرالدين شاه قاجار

روز برفی به قلم ناصرالدين شاه قاجار


Warning: include_once(widget.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/blog-full.php on line 729

Warning: include_once(): Failed opening 'widget.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/iranplanne/domains/iranplanner.com/public_html/blog-full.php on line 729

ناصرالدين شاه قاجار در سفر سوم فرنگش یک روز برفی را چنین توصیف کرده بود:

 

پنج شنبه هفده جمادی الاول سال ١٣٠٧ ه.ق

ديشب سه ساعت به دسته مانده برف گرفته بود، چنان برفی آمده بود كه تمام دنيا سفيد شده است. تمام روی درخت‌ها پر برف بود، كاج‌ها همه خوابيده بود، باز هم به شدت برف می‌باريد، يك برف هم كه بام‌ها را پارو كردند پريروز آمده بود، اما اين برف امروز خيلی زيادتر بود، خبر گفتم نهار را قابلمه بكشند سوار بشويم، رخت پوشيدم، چكمه پوشيده چتر گرفته رفتم بيرون ديوانخانه.

آنجا هر كه بود، تمام سروها، كاج‌ها زير برف رفته بودند، دادم باغبان‌ها و غيره تكان دادند، گفتم نهار را زود قابلمه كشيده ببرند دوشان تپه، سوار كالسكه شده رانديم، شهر، كوچه، بام‌ها، صحرا همه سفيد بود تا رسيديم بالای كوه رفتم اطاق نهار خوردم.

از برف و سنگ نمی‌شد اسب دواند، هوا مه شد و برف ريزه پُر زوری آمد، برگشتم، يك ساعت به غروب مانده وارد اندرون شدم، حاجی سرور خواجه‌ها هنوز قرق داشته و برف پاك می‌كردند، تمام فراش از دست و نفس افتاده بودند، صد تومان انعام دادم، رفتند كه فردا آمده بقيه برف‌ها را پاك كنند. شب هوا صاف است و بسيار سرد و يخ بسته است.
 

پی نوشت: به نقل از روزنامه خاطرات ناصرالدين شاه قاجار در سفر سوم فرنگ، كتاب سوم، انتشارات سازمان اسناد ملی ايران، به كوشش دكتر محمداسماعيل رضوانی، فاطمه قاضي‌ها، ١٣٧٣، صص ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٠٨

روز برفی به قلم ناصرالدين شاه قاجار
شهرهای مرتبط
رویدادهای مرتبط
جاذبه های مرتبط
مراکز اقامتی مرتبط